АЖЛЫН БАЙР, ОРОН ТОО

Д/д Албан тушаал Орон тоо Албан тушаалын зэрэглэл Ажлын байрны тодорхойлолт
1 Газрын дарга 1 ТЗ-10 Ажлын байрны тодорхойлолт
2 Орлогч дарга 1 ТЗ-9 Ажлын байрны тодорхойлолт
Захиргааны хэлтэс
3 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ-8 Ажлын байрны тодорхойлолт
4 Гадаад хамтын ажиллагаа төсөл хөтөлбөр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт
5 Хууль эрх зүй, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
6 Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
7 Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
8 Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс
9 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ-8 Ажлын байрны тодорхойлолт
10 Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
11 Органик хүнсний үйлдвэрлэл, бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
12 Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт
13 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
14 Ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс
15 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ-8 Ажлын байрны тодорхойлолт
16 Эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, зохион байгуулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт
17 Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
18 Мал аж ахуйн хоршоо, малын хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
19 Малын үржил селекци, удам зүйн үнэлгээ, итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5
20 Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
Газар тариалангийн хэлтэс
21 Хэлтсийн дарга 1 ТЗ-8 Ажлын байрны тодорхойлолт
22 Хүлэмжийн аж ахуй, хөрс, ургамал хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт
23 Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, хангамж хариуцсан мэргэжилтэн 1 ТЗ-5 Ажлын байрны тодорхойлолт
24 Ашигт таримал, жимс, жимсгэний үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1 ТЗ-6 Ажлын байрны тодорхойлолт