ЗАХИРГАА, ТӨЛӨВЛӨЛТ САНХҮҮГИЙН ХЭЛТЭС

Хэлтсийн дарга, Бодлого төлөвлөлт хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Хууль эрх зүй, гэрээ, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Дотоод ажил, мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн, Тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн, Архив, бичиг хэргийн ажилтан, даргын туслах гэсэн 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Захиргааны хэлтэс нь дараах чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. Үүнд:

  • Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хүний нөөцийн бодлогыг зөв хэрэгжүүлэх, ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлүүлэх, мэргэжилтнүүдийг удирдлагаар хангах.
  • Монгол Улсын Засгийн газрын бодлого болон нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, нийслэлийн засаг дарга, нийгмийн зорилтын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж гүйцэтгэлийг хангуулах.
  • Байгууллагын үйл ажиллагаанд эдийн засгийн судалгаа, тооцоо хийж, үнэлэлт өгөх, төсөл төлөвлөгөө зохиох, Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн оновчтой бодлого боловсруулах, удирдлагын шийдвэр гаргах үйл явцыг шаардлагатай мэдээ судалгаа, тооцооллоор хангах.
  • Нийслэлийн хүнс, аж ахуйн үйлдвэрлэгчдэд аж ахуйгаа шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр зөв зохистой эрхлэх, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн сургалт, семинар зохион байгуулах, тэдэнд холбогдох эрх зүйн зөвөлгөө өгөх, салбарын хүрээнд инноваци нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, дэмжиж ажиллах.