ТАНИЛЦУУЛГА

Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар нь төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарт баримтлах бодлого, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажиллагааг Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд зохион байгуулах үүрэгтэй нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага юм. Манай газар нь Захиргаа, төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс, Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс, Газар тариалан, мал аж ахуйн хэлтэс, Мал үржлийн албатайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

 Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

  1. Салбарын  үйлдвэрлэлийн  бүтээмж,  үр  ашгийг  дээшлүүлэх,  аж  ахуйн  нэгж,  иргэдийг  хөрөнгө  оруулалт,  зээлийн бодлогоор  дэмжиж,  хууль,  эрх  зүйн  орчинг шинэчлэх асуудлаар санал боловсруулж,  холбогдох байгууллагуудаар  шийдвэрлүүлэх  арга  хэмжээг  хэрэгжүүлэх.
  2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлогын асуудлаар хөтөлбөр, төсөл, чухал ач холбогдолтой бусад асуудал боловсруулан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжилтийг хангах.
  3. Монгол улсын Засгийн Газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн болон Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хэрэгжилт, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан асуудлын  биелэлт,  Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн салбарын үндэсний хөтөлбөрүүд, НИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоолоор батлагдсан дэд хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангаж, биелэлтийг гарган холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулах.