НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ

Захирамжлалын баримт бичгийн нэр Дугаар Баталсан огноо
1 Ажил дүнэх тухай А/44 2014.02.04
2  Зэрэг дэв түүнийн нэмэгдэл олгох тухай А-120 2014.02.25
3 Налайх дүүрэгт шаврын орд ашиглан тоосгоны үйлдвэрлэл эрхлэхч аж ахуйн нэгжүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А/151 2014.03.07
4 Нийслэлийн Мал хамгаалах сан байгуулах тухай А/166 2014.03.14
5 Байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэл эрхлэх нийтлэг журмын төслийг боловсруулах  Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/177 2014.03.17
6  Улаанбаатар хотод ачаа тээврийн нэгдсэн логистик төв байгуулах тухай А/178 2014.03.17
7  Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө батлах тухай А-179 2014.03.17
8  БНС Вьетнам улсад томилон ажиллуулах тухай А/215 2014.03.27
9  Журам батлах тухай А/237 2014.04.04
10  Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/260 2014.04.07
11  БН Австри улсад туршлага судлах тухай А/281 2014.04.09
12 Журам шинэчлэн батлах тухай А/279 2014.04.09
13  БНХАУ Хөх хот томилолтоор явуулах тухай А/365 2014.05.06
14 Нийслэлийн хэмжээнд Мал аж ахуйн хоршоодын үйл ажиллагааг дэмжих журам батлах тухай А-450 2014.05.30
15 Нийслэлийн Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих дэд хөтөлбөрийг батлах тухай А-451 2014.05.30
16 Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсруулах үйлдвэрүүдийн талаар авах арга хэмжээний тухай А-479 2014.05.14
17  БНАУ-ын Вена хотод томилолтоор ажиллуулах тухай А-509 2014.06.18
18  Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт шаврын орд ашиглаж буй тоосгоны үйлдвэрүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай А-635 2014.07.25
19 Ажлын удирдамж,  санхүүжилт батлах тухай А-708 2014.08.15
20 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй төрийн зарим үйлчилгээг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх тухай А-718 2014.08.20
21 Үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А-795 2014.09.19
22  Богино хугацааны сургалтанд хамруулах тухай А-861 2014.10.10
23 БНСУ Сургалтанд хамруулах тухай А-879 2014.10.16
24 Журам батлах тухай А-69 2015.01.26
25 Хөрөнгө гаргах тухай А-138 2015.02.16
26 Зэрэг дэв түүний нэмэгдэл олгох тухай А-181 2015.03.12
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А-182 2015.03.12
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А-190 2015.03.17
29 Захирамж хүчингүй болгох тухай А-219 2015.03.25
30 Ноос боловсруулах үйлдвэрүүдийн талаар авах арга хэмжээ А-230 2015.03.30
31 Эрх шилжүүлэх тухай А-293 2015.04.15
32 Ажил эрчимжүүлэх тухай А-328 2015.04.21
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А-351 2015.04.27
34 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг эрчимжүүлэх тухай A-554 2015.06.25
35 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай A-558 2015.06.26
36 Ажлын цагийн хуваарийн тухай A-624 2015.07.23
37 Эрх шилжүүлэх тухай A-631 2015.07.28
38 Албан хаагчдийн ажил хүлээлцэх журам A-633 2015.07.29
39 Улаанбаатар хотын багц дүрмийг боловсруулах төслийн зохион байгуулах тухай А/164 2016.03.01
40 Нийслэлийн их ба нээлттэй өгөгдлийг зохицуулах журам батлах тухай А/170 2016.03.03
41 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай А/222 2016.03.21
42 БН Солонгос Улсын Пусан хотод томилолтоор ажиллуулах тухай А/611 2016.08.19
43 Төмс, хүнсний ногооны үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах тухай А/630 2016.08.30
44 НЗД эрхлэх асуудлын хүрээний зарим агентлагийн зохион байгуулалтын бүтэц орон тооны хязгаарыг батлах тухай А/635 2018.08.31
45 Улаанбаатар түншлэл-2016 олон улсын үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах тухай А/641 2016.09.06
46 Засгийн газрын тогтоолыг хэргэжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай А/644 2016.09.13
47 Улаанбаатарын намар арга хэмжээ зохион байгуулах тухай А/680 2016.0927
48 Дүрэм батлах тухай А/758 2016.10.27
49 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай А/811 2016.11.18
50 Хөрөнгө гаргах тухай А/99 2017.02.22
51 Нийслэлийн 2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай

2017.07.17

52 Газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан нийслэлийн дундын мэдээллийн санг өргөжүүлж нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад нэвтрүүлэх ажлын явцын тухай

2017.11.09

53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/214

2017.04.12

54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай

  А/539

2017.07.17

55 2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарлах тухай

А/01

2018.01.02

56 Нийслэлийн 2018-2019 оны өвөлжилтийн дүн, 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай

А/503

2019.05.28

57 Төсвийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай

А/225

2019.03.22

58 Зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох тухай

А/491

2019.05.22

59 Гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуульд оролцуулах тухай

А/243

2019.03.22