МУЗГ НИТХ, НИТХТ ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР

Захирамжлалын баримт бичгийн нэр Дугаар Баталсан огноо
1 Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  Засгийн газрын №138 2010.06.02
2 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах нийтлэг журам батлах тухай Засгийн газрын №411 2013.12.14
3 Төсвийг хэмнэлтийн горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын №147 2014.05.10
4 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2014-2015 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын №241 2014.07.28
5 Монгол Улсын 2014 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын №291 2014.09.08
6 Арьс ширний үйлдвэрлэлийн цогцолборын байршилын тухай Засгийн газрын №356 2014.11.01
7 Монгол мал дэд хөтөлбөр батлах тухай НИТХТ №119 2014.07.08
8 Налайхын Барилгын материалын Үйлдвэрлэл технологийн парк орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрлэлийн газар байгуулах тухай НИТХТ №148 2014.09.08
9 Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэрийн Үйлдвэрлэл технологийн парк орон нутгийн өмчит төсөвт үйлдвэрийн газар байгуулах тухай НИТХТ №149 2014.09.08
10 Журам батлах тухай НИТХТ №220 2014.12.15
11 Зуны цагийн тоололд шилжүүлэх тухай Засгийн газар №82 2015.03.09
12 Нийслэлийн ХАА салбарын тэргүүний хүмүүс шалгаруулах тухай НИТХТ №29 2015.01.26
13 Нийслэлийн бэлчээрийн менежмент сайжруулах ХАА үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр НИТХТ №32 2015.02.17
14 Журам батлах тухай НИХТ №85 2015.05.15
15 Эмээлтийн ҮТП удирдах зөвлөлийн гишүүд томилох тухай НИТХТ №120 2015.07.03
16 Бэлчээрийн менежтент төслийн нэгж байгуулах тухай НИТХТ №121 2015.07.03
17 Багануур ҮТП байгуулах тухай НИТХТ №122 2015.07.03
 18  ХАА салбарын 2015-16  оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай    ЗГ 292  2015.07.07
 19 2015-16 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулж, биелэлийг зохион байгуулах үүрэг бүхий онцгой комисс байгуулах тухай    ЗГ 307  2015.07.27
 20 Дунд хугацааны стратеги батлах тухай    ЗГ 396  2015.10.05
 21 Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, технологийн парк хөгжүүлэх хөтөлбөр батлах тухай  НИТХТ 133  2015.08.15
 22  Үндэсний чанарын хөтөлбөр батлах тухай ЗГ 344  2016.06.28
23 Дунд хугацааны стратеги батлах тухай ЗГ-396 2015.10.05
25 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2016-17 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээ авах тухай ЗГ-322 2016.06.13
26 Үндэсний аян өрнүүлэх тухай ЗГ-212 2016.12.28
27 Журам батлах тухай ЗГ-202 2016.12.21
28 Мал аж ахуйн салбарын 2016-17 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийн дүнгийн тухай ЗГ-55 2016.11.16
30 Хурдан морины бүсийн уралдааны 2017 оны хуваарийг тогтоох тухай ЗГ-63 2017.02.22
 31 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2017 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай ЗГ-186  2017.06.28
 32 Хөтөлбөр батлах тухай ЗГ-223 2017.08.09
 33 Хүнсний ногоо үндэсний хөтөлбөр батлах тухай  ЗГ-278  2017.09.22
 34  Журам шинэчлэн батлах тухай ЗГ-89  2017.03.15
 34  Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай  ЗГ-01  2017.10.26
35 Улсын аварга малчин, улсын аварга саальчин, улсын аварга  фермер, улсын аварга тариаланч, улсын хошой аварга малчин, улсын аварга тариаланч хамт олон шалгаруулах тухай

ЗГ

Дугаар 15

2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдөр
36 Журам, чиглэл батлах тухай

ЗГ

Дугаар 43

2019 оны 1 дүгээр сарын 23-ны өдөр
37 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

ЗГ

Дугаар 52

2019 оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдөр
38 Бэлчээр хамгааллын ажлыг эрчимжүүлэх тухай

ЗГ

Дугаар 185

2019 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр
39 Жагсаалт батлах тухай

ЗГ

Дугаар 190

2019 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр
40 Төв, суурин газрын 2019-2020 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай

ЗГ

Дугаар 270

2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр
41 Төрийн захиргааны албан тушаалын цалингийн хэмжээ, сүлжээг шинэчлэн тогтоох тухай

ЗГ

Дугаар 270

2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр
42 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2019-2020 оны өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай

ЗГ

Дугаар 285

2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр
43 Журам шинэчлэн батлах тухай

ЗГ

Дугаар 343

2019 оны 9 дүгээр сарын 4-ний өдөр