ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС

DSC_1697Нийслэлд эрчимжсэн фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, малын үүлдэр угсааг сайжруулж, бүртгэлжүүлэх, шилжилт хөдөлгөөнийг хянах замаар нийслэлийн хүн амын мах, сүүний хэрэгцээг экологийн цэвэр, баталгаат бүтээгдэхүүнээр хангах үүрэгтэй ажиллаж байна.

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс нь дараах чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. Үүнд:

  • Мал аж ахуйн талаар гарсан  хууль, тогтоол, захирамж, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг  нийслэлийн  хэмжээнд зохион байгуулах
  • Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх замаар малын үүлдэрлэг байдлыг сайжруулан  арвин ашиг шим бүхий  мал сүргийг мал аж ахуй эрхлэхийг зөвшөөрсөн бүсэд үржүүлж бүтээгдэхүүний  үйлдвэрлэлийг  нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
  • Нийслэлд  үржүүлж байгаа малын ялган тэмдэглэх, тэдгээрийн удам гарвал, ашиг шим, үржил эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг бүртгэлд авах, шилжилт хөдөлгөөнийг хянах бүртгэлийн анхан шатны өгөгдлийг мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах, боловсруулах дамжуулах, ашиглах зэргээр мал тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүний хүнсний аюулгүй байдлын баталгааг бүртгэлээр дамжуулан хянаж, мэдээлэх
  • Эрчимжсэн мал аж  ахуйн загвар аж ахуй бий болгох болон малын үржлийн  ажлыг зохион  байгуулах.
  • Мал аж ахуй эрхэлж байгаа иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэрэгцээт хадлан, тэжээлийн хэмжээг тодорхойлох, бэлтгүүлэх, тэжээллэг, арчилгаа, маллагааны  технологийн зөвлөмж өгөх, мал  өвөлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
  • “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих”, “Монгол мал” хөтөлбөрүүдийг нийслэлийн хэмжээнд  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
  • Эрчимжсэн  аж  ахуй  эрхлэгчдийг сургалтанд хамруулах, гарын авлага, зөвлөмж болон хэвлэл  мэдээллийн  хэрэгслээр   сурталчлах