БАЙГУУЛЛАГЫН САР БҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2018 ОН