БАЙГУУЛЛАГЫН САР БҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2017 ОН