БАЙГУУЛЛАГЫН САР БҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2016 ОН