БАЙГУУЛЛАГЫН САР БҮРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2014 ОН