Д/д

Албан тушаал Албан хаагч Харилцах чиглэл

Уулзах өдөр, цаг

 1 Газрын дарга

Д.Баянбат

Газрын үйл ажиллагааны талаар

Мягмар 1400-1700 цаг

Пүрэв 0900-1200 цаг

 2 Орлогч дарга

Д.Пүрэвсүрэн

Хөдөө аж ахуйн асуудлаар

Даваа, Лхагва, Пүрэв

0900-1200, 1400-1700 цаг

 3 Захиргааны хэлтсийн дарга

Р.Ундармаа

Газрын дотоод ажил, хүний нөөц, хэвлэл мэдээллийн асуудлаар

Даваа, Лхагва, Баасан

0900-1200, 1400-1700 цаг

 4 Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтсийн дарга

Д.Баярсайхан

Мал аж ахуй эрхлэх асуудлаар

Даваа, Мягмар, Пүрэв

0900-1200, 1400-1700 цат

 5 Газар тариалангийн хэлтсийн дарга

Ц.Төмөртулга

Газар тариалан эрхлэх асуудлаар

Даваа, Лхагва, Пүрэв

0900-1200, 1400-1700 цаг

 6 Дотоод    ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Билигсайхан

Иргэдээс ирсэн өргөдөл, гомдол

Даваа – Баасан гараг

0900-1200, 1400-1700цаг

 7 Мэргэжилтнүүд  –

Хариуцсан ажил үүргийн хуваарийн дагуу

Даваа – Баасан гараг

0900-1200, 1400-1700 цаг