Нүүр хуудас Онцлох мэдээ ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНААС БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ,АРГА ЗҮЙН...

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНААС БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦАЖ,АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 06/93 тоот албан бичгийг үндэслэн Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын А-15 дугаар тушаалаар Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн болон удирдамжийг баталсан.

Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилт, хүний нөөцийн холбогдолтой тушаал шийдвэр, иргэдийн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлттэй танилцаж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх зорилгоор 2020 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр ХХААХҮЯ-ны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн гишүүн, ЖДҮҮХХБЗГ-ын дарга Я.Эрдэнэсайханаар ахлуулсан Ажлын хэсэг Нийслэлийн  Хүнс хөдөө аж ахуйн газарт ажиллалаа.

Чиг үүргийн шинжилгээ хийсэн эсэх, албан тушаалын тодорхойлолт боловсруулах ажлын явц, үр дүн, батлагдсан бүтэц орон тоо, түүний мөрдөлт, Засгийн газрын 2019 оны 275 дугаар тогтоолын хэрэгжилт, томилгоо хийсэн байдал, байгууллагын болон албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, стратеги төлөвлөгөөтэй уялдсан байдал гэсэн үзүүлэлтээр дүгнэн мэргэжил, аргазүйн зөвлөгөө өгч, сургалт зохион байгууллаа

Must Read