ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР НЭР

ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ БАЙГУУЛЛАГА БАТЛАГДСАН ОГНОО

ХАРИУЦСАН ХЭЛТЭС

Хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах,  хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр

НИТХ-ын 2015 оны 32 дугаар тогтоол

2015

Газар тариалангийн хэлтэс

Хүн амын хоол тэжээл, үндэсний хөтөлбөр

ЗГ-ын 447 -р тогтоол

2015.11.16

Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс

Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол хүн

УИХ-ын 45-р тогтоол

2016.09.09

Хүнсний үйлдвэрлэлийн хэлтэс

“Монгол мал” үндэсний хөтөлбөр

УИХ-ын 2010 оны 23-р тогтоол

2010

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс

“Монгол мал” дэд хөтөлбөр

НИТХ-ын 2014 оны 119 дугаар тогтоол

2014.07.08

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс

“Нийслэлийн эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” дэд хөтөлбөр

НЗД 2014 оны А/451 захирамж

2014.05.30

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс

“Тэжээл” дэд хөтөлбөр

НИТХ-ын 2015 оны 232 дугаар тогтоол

2015.12.21

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хэлтэс

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ 2016: